Kategori Irfan

salawat 0

Sekilas Tentang Kenabian dalam Irfan

Oleh: Syamsunar Kenabian Menurut Lugah Dalam menentukan akar kata nabi terdapat tiga kemungkinan. Pertama, nabi berasal dari kata “naba-a” yang bermakna  berita atau kabar. Sebab nabi mengabarkan berita dari Tuhan dan menyampaikan kepada manusia...

berzikir 0

Cinta dan Isyq dalam Tasawuf

Oleh: Syamsunar Cinta dan isyq menjadi asas seorang salik dalam melakukan perjalanan menuju Hak Swt. Dimana jika tidak terdapat kondisi batin ini secara sempurna pada diri seorang penapak jalan spiritual maka kondisi dan maqam...

kamikl 0

Sekilas tentang Insan Kamil dalam Irfan

Oleh: Syamsunar Pengenalan terhadap hakikat manusia sejak dahulu sudah menjadi pusat perhatian ulama dan para cendekiawan dari berbagai aliran dan mazhab pemikiran serta sudah melahirkan karya-karya yang bernilai tentang bab ini. Dalam pengenalan ini...

wujud 0

Irfan Teoritik Ibn ‘Arabî dalam Pandangan Mullâ Shadrâ

Muhammad Nur Abstraksi: Setelah Ibn ‘Arabi, Mulla Shadra termasuk satu dari sekianfilsuf yang mengembangkan pemikiran ‘irfan dalam sorotan teosofi dan filsafat. Mulla Shadra akhirnya menelurkan beberapa prinsip filsafat yang cukup kaya melambari karya-karya filosofisnya....

irfan-vc-1100x450 1

Misykat Walayat dalam Irfan

Oleh: Syamsunar Urafa membagi pengetahuan irfan dan tasawuf atas dua bagian; irfan teoritis dan irfan amali. Bagian teoritisnya menjelaskan dan menafsirkan pandangan dunia irfan yang merupakan hasil dari syuhud dan mukasyafah kalbu para urafa,...

muslim_prayer_beads 0

Manifestasi Manusia Dalam Substansi Doa (Bag. 1)

Oleh : Idham Mustakim Segenap puji bagi Tuhan di mana pujian adalah kunci mengingat diriNya, sebab bertambah rahmatNya dan alasan mengenal nikmat dan keagunganNya. Tuhan yang tidak menghalangi kerja dari kerja yang lain. Waktu...